Giáo xứ Dũ Yên ngày 5-3-2017

 

Giáo Xứ Dũ Yên. Xuống đường đòi hỏi quyền lợi, về đất dập do kênh thoát lũ và sự cố môi trường Formosa, đồng thời yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm.

This entry was posted in Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s