Truyền thông quốc tế đã loan tin về cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn

TRUYỀN THÔNG CỦA TẤT CẢ CÁC NƯỚC ĐÃ ĐƯA THÔNG TIN A TẤN BỊ CẮT CỔ Ở ĐỒN CÔNG AN VIỆT NAM . 
THỜI ĐẠI RƯC RỞ CỦA DẢNG ĐÃ ĐẾN . NHỤC NHƯ CON CÁ NỤC QUÁ ĐẢNG ƠI…..
Inline image 1
Inline image 2
Inline image 3
This entry was posted in Tin Tức, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s