THQDV Tiếng Gọi Công Dân # 39

– Tin Tức.

– Lời Khóc Gọi tuần thứ # 39.

– Mạn đàm với Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Kính xin đồng bào hưởng ứng tham gia và giúp phổ biến rộng rãi.

This entry was posted in Chương trình phát thanh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s